Sydney by night

Sydney by night – Nočna slika Sydneya.

#Avstralija #Sydney