Kupoprodajna pogodba za nepremičnino – Vzorec kupoprodajne pogodbe za stanovanje

Si prodal, kupil hišo, stanovanje, vikend, njivo, gozd, travnik, skratka nepremičnino in na spletu ne najdeš brezplačne pogodbe. Klikaš in klikaš pa ti iskalnik (google, bing, yahoo…) za download vzorec ali osnutek pogodbe o prodaji nepremičnine word ali pdf za stanovanje ponuja neko nakladanje o nepremičninah, preusmeritve na povezav, kjer pogodba ni zastonj?

Pa smo spet tam, kot po prodaji avta in na pravem mestu. Če kje, so pogodbe dostopne in brezplačne na Blogu Hac.

Za vse obupane: Vzorec – osnutek – kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – stanovanje, kmetijsko zemljišče, vikend, hišo, parcelo…

Osnutek kupoprodajne pogodbe za stanovanje

_____________________________________

ime in priimek

_____________________________________

naslov, pošta

_____________________________________

kraj in poštna številka

EMŠO _______________________________

Davčna številka ______________________

(v nadaljevanju prodajalec)

in

_____________________________________

ime in priimek

_____________________________________

naslov

_____________________________________

kraj in poštna številka

EMŠO _______________________________

Davčna številka ______________________

(v nadaljevanju kupec)

sklepata naslednjo

POGODBO O PRODAJI NEPREMIČNINE

1. člen

Prodajalec se zavezuje izročiti kupcu nepremičnino, ________________________, iz določil 2. člena pogodbe in mu omogočiti, da pridobi na njej lastninsko pravico, medtem ko se kupec zavezuje prodajalcu poravnati dogovorjeno kupnino po 3. členu te pogodbe.

2. člen

Predmet prodaje je stanovanje oziroma stanovanjska enota številka _____, velikost skupne površine ________ m2, kar vključuje neto bivalno površino v izmeri _______ m2 ter klet v izmeri ______ m2, v stavbi številka ________, na naslovu ___________________________________________, ID znak nepremičnine: del stavbe ______________________ in pripadajoči sorazmerni delež skupnih prostor, delov stavbe in naprav ter funkcionalnega pripadajočega zemljišča.

Predmet prodaje je nepremičnina, ki je prosta vseh zasebnih in javnih bremen (vključno s hipoteko, zemljiškoknjižnim dolgom, služnostmi, stavbno pravico, pravico stvarnega bremena, najemom, pogodbo in drugimi pravicami tretjih). Neobstoj bremen potrjuje prodajalec s podpisom te pogodbe.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da ni podana nobena ovira ali omejitev pravnega prometa za navedeno nepremičnino.

Kupec izjavlja, da je seznanjen z dejanskim stanjem nepremičnine in jo kot tako tudi kupi.

3. člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da znaša višina kupnine_______________________________ € ( z besedo:_________________________________________________________________evrov ).

Kupec se zavezuje, da bo celotno kupnino v višini _______________________ € poravnal tako, da bo od podpisu pogodbe poravnal avans v znesku _______________________ €, preostali del kupnine v višini _______________________ €, pa najkasneje v _________ dneh do dne __________________ 20____, po podpisu pogodbe.

4. člen

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne plača kupnine v navedenem roku, se pogodba razdre.

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu kupljeno nepremičnino oziroma predmet pogodbe izročil v izključno, pravno in popolno last po plačilu celotne kupnine.

Z dnem dnem izročitve nepremičnine preidejo na kupca vsi stroški obratovanja, vzdrževanja, zavarovanja in varovanja predmeta te pogodbe, kakor tudi vsa davčna in lastninska bremena ter drugi stroški, ki se nanašajo na kupljeno in prevzeto nepremičnino.

5. člen

Prodajalec ______________________________________

______________________________________

______________________________________

EMŠO ________________________________

DŠ ___________________________________

izrecno in brezpogojno dovoljuje,

da se pri lastniškem deležu 1/1 nepremičnine z ID znakom: del stavbe ______________________ ter solastniškem deležu na skupnih prostorih, napeljavah, napravah in na funkcionalnem zemljišču vknjiži lastniška pravica

na osebo _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

EMŠO _________________________________

DŠ ____________________________________

do deleža 1/1 oziroma ___________________.

6. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da stroške overitve pogodbe in stroške predpisanih davčnih dajatev na promet nepremičnin plača kupec / prodajalec oziroma ___________________________________.

7. člen

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki in je sestavljena v ____ ( _________ ) enakih izvodih, od katerih prejmeta vsaka od pogodbenih strank po 1 (en) izvod.

8. člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, reševali sporazumno, v kolikor v tem ne bi uspeli, jih bosta odstopili v reševanje pristojnemu sodišču v _______________.

V ______________________, dne _______________20___

PRODAJALEC: KUPEC:

Prenesi brezplačen obrazec – vzorec – kupoprodajne pogodbe o prodaji nepremičnine v PDF in WORD zapisu

word vzorec

PDF obrazec